Do opracowania i publikowania na stronie internetowej informacji o realizowanej strategii podatkowej zobowiązane są:

 • podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów,
 • spółki(*), których roczny przychód przekroczył 50 mln EUR w danym roku podatkowym.

(*) do grona spółek zaliczają się podmioty posiadające status podatnika CIT, bez względu na ich formę organizacyjną, czyli spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne, spółki komandytowe lub niektóre spółki jawne.

W dokumencie tym winne być zawarte informacje o:

 • procesach oraz procedurach w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego,
 • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 • realizacji obowiązków podatkowych na terytorium RP wraz z informacją o liczbie przekazanych szefowi KAS informacji o schematach podatkowych,
 • transakcjach z podmiotami powiązanymi (również tymi, którzy nie są rezydentami podatkowymi RP), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych,
 • złożonych przez podatnikach wnioskach o wydanie interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej,
 • rozliczeniach podatkowych podatnika na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, tj. „rajach podatkowych”.

Trzeba przy tym odpowiednio wyważyć publikowaną strategię podatkową, z jednej strony spełnić nałożone ustawą wymagania, z drugiej strony nie naruszyć tajemnicy przedsiębiorstwa.


Kolejnym obowiązkiem jest poinformowanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona strategia podatkowa, w terminie do końca 12 miesiąca następnego roku podatkowego.

Zakres naszego wsparcia obejmuje:

 • analizę wewnętrznych procesów i procedur występujących w organizacji, w tym również pomoc w ich sformalizowaniu jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 • zarekomendowanie działań mających na celu ograniczenie ryzyka podatkowego,
 • przygotowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej z uwzględnieniem specyfiki działalności danej spółki.