Pomoc prawna w sporach z organami podatkowymi

Wsparcie naszej kancelarii polega na sprawnym i fachowym prowadzeniu sprawy, zmierzającym do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia na możliwie jak najwcześniejszym etapie postępowania.

Specjalizujemy się w sporach z zakresu podatku CIT, w tym zagadnieniach związanych z cenami transferowymi i podatkiem u źródła (WHT), natomiast w zakresie podatku VAT obroną przedsiębiorców nieświadomie uwikłanych w proceder tzw. „karuzel VAT-owskich”.

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się na czym polega karuzela VAT (karuzela podatkowa)


W ramach pomocy prawnej reprezentujemy Klientów:

– w kontrolach podatkowych,

– w kontrolach celno-skarbowych,

– w postępowaniach podatkowych,

– w postępowaniach odwoławczych przed organem drugiej instancji,

– wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji,

– wobec których prowadzone jest postępowanie w sprawie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku podatnika przed terminem płatności,

– wobec których prowadzone jest postępowanie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji,

– wobec których instrumentalnie wszczęto postępowanie karne-skarbowe, wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia,

– wobec których jest prowadzone postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie (np. członka zarządu za zaległości spółki z o.o.)  

– w postępowaniach przed sądami administracyjnymi obu instancji (WSA, NSA) we wszystkich w/w sprawach.


W ramach naszego wsparcia: 

– realnie oceniamy szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sporu oraz przygotowujemy strategię obrony,

– monitorujemy działania podejmowane przez organy podatkowe poprzez okresowe przeglądanie akt sprawy,

– aktywnie uczestniczymy we wszystkich czynnościach procesowych przeprowadzanych przez organy podatkowe (np. udział w przesłuchaniach świadków),

– sporządzamy w imieniu Klienta wnioski dowodowe zmierzające do wykazania tezy przeciwnej niż przyjęta przez organ podatkowy,

– przygotowujemy zastrzeżenia, odwołania, skargi i inne pisma procesowe,

– zadbamy o to aby w obrocie prawnym nie utrzymała się decyzja wydana z naruszeniem przepisów proceduralnych, błędnie ustalonym stanem faktycznym lub oparta jedynie na sugestiach lub domniemaniach organu podatkowego.