Pomoc prawna w sporach z organami podatkowymi

Wsparcie naszej kancelarii polega na sprawnym i fachowym prowadzeniu sprawy, zmierzającym do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia na możliwie jak najwcześniejszym etapie postępowania.

Działamy w obszarach wypracowanych przez nas specjalizacji, dzięki czemu wiemy dokładnie, czego możemy spodziewać się danej sprawie.

Specjalizujemy się w sporach z zakresu podatku CIT, w tym zagadnieniami związanymi z restrukturyzacją spółek, cenami transferowymi oraz podatkiem u źródła (WHT). 

Z kolei w zakresie podatku VAT naszą specjalnością jest obroną przedsiębiorców nieświadomie uwikłanych w proceder tzw. „karuzel VAT-owskich”.

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się na czym polega karuzela VAT (karuzela podatkowa)


W ramach pomocy prawnej reprezentujemy Klientów:

– w kontrolach podatkowych;

– w kontrolach celno-skarbowych;

– w postępowaniach podatkowych;

– w postępowaniach odwoławczych przed organem drugiej instancji;

– wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji;

– wobec których prowadzone jest postępowanie w sprawie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku podatnika przed terminem płatności;

– wobec których prowadzone jest postępowanie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji;

– wobec których instrumentalnie wszczęto postępowanie karne-skarbowe, wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia;

– wobec których jest prowadzone postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie (np. członka zarządu za zaległości spółki z o.o.);

– w postępowaniach przed sądami administracyjnymi obu instancji (WSA, NSA) we wszystkich w/w sprawach.


W ramach naszego wsparcia: 

– realnie oceniamy szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sporu oraz przygotowujemy strategię obrony;

– monitorujemy działania podejmowane przez organy podatkowe poprzez okresowe przeglądanie akt sprawy oraz bezpośredni kontakt z osobami prowadzącymi postępowanie;

– aktywnie uczestniczymy we wszystkich czynnościach procesowych przeprowadzanych przez organy podatkowe, np. udział w przesłuchaniach świadków;

– sporządzamy wnioski dowodowe zmierzające do wykazania tezy przeciwnej niż przyjęta przez organ podatkowy (budujemy argumentację korzystną dla Klienta);

– przygotowujemy zastrzeżenia, odwołania, skargi, zażalenia i inne pisma procesowe;

– zadbamy o to aby w obrocie prawnym nie utrzymała się decyzja wydana z naruszeniem przepisów proceduralnych lub oparta jedynie na sugestiach bądź domniemaniach organu podatkowego, nie znajdujących odzwierciedlenia w zebranym materiale dowodowym.