Podatek estoński to odrębna (alternatywna) forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zdefiniowana w ustawie o CIT jako ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, pozwalająca na odroczenie zapłaty podatku dochodowego (CIT) o 4 lata lub więcej, aż do momentu wypłaty zysków (dywidendy).

Z CITu estońskiego mogą skorzystać spółki kapitałowe (sp. z o.o., spółki akcyjne, P.S.A.) oraz spółki osobowe (spółki komandytowe, S.K.A).

Poniżej niektóre z warunków, które spółka musi spełnić, aby móc rozliczać się w formie estońskiego CIT-u:

  • wspólnicy, udziałowcy i akcjonariusze spółki to jedynie osoby fizyczne,
  • spółka uzyskuje nie więcej niż 50% przychodów pochodzących z odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, wierzytelności, praw autorskich lub własności przemysłowej, poręczeń czy gwarancji, a także transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma,
  • spółka nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną (przy czym wymóg ten tyczy się samej spółki, a nie np. osób fizycznych udziałowców tej spółki),
  • zatrudnia co najmniej 3 osoby przez co najmniej 300 dni w roku podatkowym na umowę o pracę lub zatrudnia pracowników na inny rodzaj umów niż UoP, z zastrzeżeniem że pracownikami nie mogą być udziałowcy ani wspólnicy takiej spółki,
  • spółka nie powstała w wyniku łącznia podmiotów, podziału podmiotów lub wniesienia wkładu niepieniężnego.
 

Spółka która chce skorzystać z estońskiego CIT-u, winna złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zawiadomienie składa się w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym dochody chcemy opodatkować ryczałtem.

Główne zalety tej formy opodatkowania:

– obowiązek podatkowy w przypadku spółki powstaje w dopiero w momencie, w którym wypłacany będzie zysk do wspólnika,

– niska łączna stawka CIT i PIT, która wynosi 20% w przypadku spółek – małych przedsiębiorstw i podatników rozpoczynających działalność gospodarczą oraz 25% w przypadku pozostałych spółek.


W ramach naszego wsparcia:

1) zweryfikujemy możliwość skorzystania z tego rodzaju opodatkowania dla danej spółki, czego efektem będzie pisemna opinia podatkowa,

2) dokonamy kalkulacji potencjalnych oszczędności podatkowych,

3) zapewnimy pomoc przy zgłoszeniu i złożeniu stosownych oświadczeń organowi podatkowemu,

4) udzielimy wsparcia przy stosowaniu na bieżąco tej formy opodatkowania, m.in. pod kątem tzw. ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.