Get Adobe Flash player

CENY TRANSFEROWE

Nasza kancelaria oferuje usługę sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych, dotyczącej transakcji przeprowadzonych z podmiotami powiązanymi kapitałowo, osobowo lub rodzinnie oraz z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową tj. „rajami podatkowymi”. Przygotowana przez nas dokumentacja spełnia wymagania zawarte w obowiązujących przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (adekwatnie od osób fizycznych), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 roku w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania (…) oraz uwzględnia wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.
 
Celem sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych jest wykazanie, iż transakcje przeprowadzone z podmiotami powiązanymi nie odbiegają cenowo od tych przeprowadzonych na warunkach rynkowych. W przypadku posiadania przez podmiot owej dokumentacji ciężar dowodu, że transakcja odbiega od wartości rynkowych, spoczywa na organie podatkowym. Dlatego, posiadanie logicznej, spójnej i zgodnej z przepisami prawa dokumentacji bardzo ułatwia podatnikowi obronę. Ponadto, taka dokumentacja chroni przed zastosowaniem sankcyjnej 50% stawki podatku od doszacowanego dochodu oraz konsekwencjami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego.
 
Ustawodawca kładzie coraz większy nacisk na zagadnienie cen transferowych, systematycznie zwiększając obowiązki informacyjne w tym zakresie oraz poszerzając krąg podmiotów. Od 1 stycznia 2015 r. dokumentacja ta dotyczy również umów spółek nieposiadających osobowości prawnej, które regulują prawo do udziału w zyskach wspólników (w tym osób prawnych) oraz umowy o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) lub umowy o podobnym charakterze zawierane między podatnikami powiązanymi.

Do transakcji przeprowadzonych w 2016 roku stosujemy „stare” przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych jeszcze sprzed tzw. „dużej nowelizacji”. Zmiany te obejmują dopiero transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi wykonane od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Warto też wiedzieć, że weryfikacja cen transferowych przez organy podatkowe i celno-skarbowe jest obecnie jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów.

Z uwagi na możliwość internetowego kontaktu ze służbami finansowo-księgowymi Klienta usługę świadczymy na terenie całej Polski.

Zachęcamy do kontaktu z nami biuro@adaptax.pl w celu przygotowania propozycji współpracy, w tym wyceny zlecenia.

Sporządzamy dokumentacje przykładowo w odniesieniu do poniższych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi:

 • Sprzedaż / zakup towarów handlowych, wyrobów gotowych
 • Sprzedaż / zakup surowców i materiałów do produkcji
 • Usługi budowlane i montażowe
 • Najem / wynajem pomieszczeń biurowych / hali produkcyjnej
 • Usługi zarządcze i doradcze (management fee)
 • Usługi reklamowe i marketingowe
 • Usługi transportowe, informatyczne, prawne, księgowe
 • Usługi oddelegowania pracowników
 • Opłaty licencyjne – np. za znak towarowy, franchising, udostępnienie bazy danych
 • Kompleksowe usługi wsparcia administracyjnego w grupach kapitałowych według klucza podziału
 • Sprzedaż / zakup środka trwałego
 • Umowa spółki osobowej, w tym spółki komandytowej
 • Udzielenie / otrzymanie pożyczki

Przygotowujemy analizy porównawcze (benchmarking study), korzystając przy tym z profesjonalnych komercyjnych baz danych.

Współpraca może przybierać  również formy:
– weryfikacji już istniejącej dokumentacji podatkowej,
– opracowania mechanizmu rozliczeń dla całej grupy kapitałowej.